Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская... : Информационен код на българската книжовност и литература :

І. Аналитика (Историография. Сигнифициран препис. Коментар. Именен показалец. Географски показалец. Тезаурус);

ІІ. Синтез (Лексикална морфология. Семантика. Синтагматика. Синархия) / Обща ред. и епилог Стоян Денчев ;

Науч. ред., историография, коментар, именен показалец, географски показалец Милен Куманов ;

Библиогр. и текстолог. ред., тезаурус, предисл., сигнифициран препис Александра Куманова ;

Ез. ред., предисл., сигнифициран препис, послеслов (дейксис) Николай Василев ;

Терминолог. ред. Елена Томова, Диана Ралева, Венцислав Велев;

Справочно-информ. ред. Марияна Максимова, Цветана Найденова, Антон Даскалов ;

Рец.: Иван Теофилов, Никола Казански.

София : За буквите. О писменех, 2011.; 208 с. : с ил. (Факлоносци ; ІІ)

Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.ISBN 978-954-8887-92-2

online ISBN 978-954-2946-26-7Въведение
Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информационен код на българската книжовност и литератураМорфология на семиозата и етимологията на тезаруса на езика на Св. О. Паисий Хилендарски: историографски и универсални онтологични черти


ПАИСИЕЗНАНИЕ – е-библиотека на УниБИТ (2022)

1. Дигитализираният препис на „История славяноболгарская...” на Св. о. Паисий Хилендарски, направен на РЪКА от студентите на УниБИТ и снабден с разкриване на частите на речна на йеромонаха (2007-2010), осъществен от тях към 1 януари 2022 и предназначен за е-фондове на библиотеките в страната и чужбина

2. Корица на преписа на „История славяноболгарская...” на Св. о. Паисий Хилендарски, направен на РЪКА от студентите на УниБИТ и снабден с разкриване на частите на речна на йеромонаха (2007-2010)

3. Езикова и топонимна справочно-информационна карта на паисиезнанието през ХХI век (Историографски комплекс на постнекласическото знание) / Проф. Стоян Денчев, проф. Александра Куманова, д-р Николай Василев

4. Глава ГЛАВА ІІІ. ФОРМИРАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН КАНАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА Е-БИБЛИОТЕКА „PAISIADA” (СВ. О. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ) : БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА УНИБИТ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ТЯХ – БИБЛИОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ, ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ (с. 67-106) от тр.: Зарева, Лилия. Библиографският когнитологичен модел на трансформатизма на е-библиотеката на Университета по библиотекознание и информационни технологии „GRATULATORICA” (Ретроспективна, текуща, перспективна и проблемно-тематична систематика) : Дипломна работа / Унив. по библиотекознание и информ. технол. Катедра „Библиотекознание и библиография” ; Науч. рък. Александра Куманова. – София, 2022. – 131 с. : с 1 ил.

Библиографски когнитологичен модел на трансформатизма на е-библиотеката на Университета по библиотекознание и информационни технологии „GRATULATORICA” - ПрезентацияТържествена Академична церемония – интеракция на Студентското научно общество, посветена на на 300-годишнината от рождението на Св. о. Паисий Хилендарски - Презентация

Засаждане на Алея от плачещи върби в Университета по библиотекознание и информационни технологии, посветена на Паисиезнанието