Осемнадесета конференция

 

            „Не научим ли нищо, то и следващият свят ще е същият като сегашния – с все същите граници и все същите оловни тежести, които трябва да преодоляваме.

„We choose our next world through what we learn in this one. Learn nothing, and the next world is the same as this one, all the same limitations and lead weights to overcome. discimus

 

ХVІІI СТУДЕНТСКА НАУЧНА ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНФОРМАЦИЯ – ЕТИКА – МИЛОСЪРДИЕ” – „INFORMATION – ETHICS – CARITAS” НА ЖИВО 

ПАИСИЕЗНАНИЕ – е-библиотека на УниБИТ (2022)

1. Дигитализираният препис на „История славяноболгарская...” на Св. о. Паисий Хилендарски, направен на РЪКА от студентите на УниБИТ и снабден с разкриване на частите на речна на йеромонаха (2007-2010), осъществен от тях към 1 януари 2022 и предназначен за е-фондове на библиотеките в страната и чужбина

2. Корица на преписа на „История славяноболгарская...” на Св. о. Паисий Хилендарски, направен на РЪКА от студентите на УниБИТ и снабден с разкриване на частите на речна на йеромонаха (2007-2010)

3. Езикова и топонимна справочно-информационна карта на паисиезнанието през ХХI век (Историографски комплекс на постнекласическото знание) / Проф. Стоян Денчев, проф. Александра Куманова, д-р Николай Василев

- XVIII Студентска научна конференция

- Анонс

- Регламент за участие

- Заявка за участие

- Конкурс „АНТОЛОГИКА” – информационни картини на произведенията на българската изящна словестност

- Конкурс „МИЛОСЪРДИЕ” – точно, кратко и изчерпателно определение

- МИЛОСЪРДИЕ – ключово понятие на форума

- Планировка

- Програма

- Пленарен доклад

- Стратификация

- Tabula gratulatorum : Информационна база за публикациите на студентите и докторантите

- Именен показалец

- Том 17 на Трудове на СНО при УНИБИТ

- Екип, студенти, докторанти и преподаватели – Ректорска грамота

- Академична интеракция

- Студентско научно общество - Символизация

- Комюнике

- Информация

- - Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН

- - - Библиотека (София). – 2022, N 3, с. 26-35

- Визуализиран архив на Студентското научно общество (2005-2022) – 20.05.2022

- Видео

 

Конкурс "АНТОЛОГИКА" - Отличени за публикация изследвания