КОГНИТОЛОГИЧНИТЕ  КОМПАРАТИВИСТИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 НА  СТУДЕНТСКОТО  НАУЧНО  ОБЩЕСТВО  ПРИ  УНИБИТ: 

ПАНОРАМА.  СТАТИСТИКА.  МЕТОДОЛОГИЯ.  СИНОПСИС.  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

(2005-2016 г.) 


(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията : 

Метасинтез на емпирични научноизследователски картини) 


Пленарен доклад на 

ХІІ  Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ


                   

„Който сее скъдно, скъдно и ще пожъне;

а който сее щедро, щедро и ще пожъне”

(2 Кор. 9:6)
І. Панорама. Статистика

(Постановка)


Провежданата на 20 май 2016 г. традиционна ХІІ Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ – до 30.09.2010 г.: СВУБИТ) „Информация, знание, цивилизация – пътят на човечеството” – „Information, knowledge, civilization – the road of the Mankind” (девиз: „Не по-малко достойно е да опазиш придобитото, от това да го спечелиш” – „Nеc minor est virtus, quam quaerere, parta tueri”) (20.05.2016 г.) (365 доклада: NN 1400-1765, представени от 346 студента, 4 докторанта и 8 преподавателя на УниБИТ; 3 библиотекари, 1 студент на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, участващи в конференцията в екипи и самостоятелно), принадлежи към ежегодните прегледи на научноизследователската и учебнопедагогическата аудиторна и извънаудиторна дейност на университета. 

Състоящ се по традиция в Деня на Отворените врати на УниБИТ, днешният форум е посветен на: 

- 24 май – национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост;

- 1100 години от Успението на Св. Климент Охридски;

- 200 години от рождението на Екзарх Антим І;

- 140 години от Априлското въстание;

- 60 години Национална комисия на ЮНЕСКО;

- 65 години Държавен библиотекарски институт – Университет по библиотекознание и 

информационни технологии 

Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ е инициаторът и двигателят, осъществяващ конференциите, на които студентите докладват своите научни изследвания. ISSN 1314-2526
online ISBN 1314-6793

Съдържанието на български език

Съдържанието на руски език

Съдържанието на английски език

Показалец на рецензираните издания