ХІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

„МАГИСТРАЛИ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА – ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ПАМЕТ” - „Non scholae, sed vitae discimus”


При изключителна тържественост и в присъствието на министри, дипломати, представители на духовенството и академичния ни елит от всички центрове на информатизацията, журналисти в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) на 22 май 2015 г. бе открита ХІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА „МАГИСТРАЛИ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА – ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ПАМЕТ” („HIGHWAYS OF THE CIVILIZATION – INFORMATION, KNOWLEDGE, MEMORY”). Под девиза „Учим не за училището, а за живота” – „Non scholae, sed vitae discimus” студентите на УниБИТ за единайста поредна година имат своя научен форум. Той е посветен на: 24 май – национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост; 1200 години от рождението на Св. Методий; 1150-годишнината от Покръстването на българите; 100 години от кончината на Екзарх Йосиф І; 70 години ЮНЕСКО; 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт – днес: Университет по библиотекознание и информационни технологии. Усърдното и упорито научноизследователско творчесто на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ, провеждано в продължение на цяла година, събра в най-голямата зала на УниБИТ ок. 400 студента-делегати и 30 изследователи-експерти, за да представят резултатите от научните дирения на младите неофити. Бяха представени 340 доклада: NN 1059-1399, поднесени от 340 студента, 6 докторанта и 8 преподавателя на УниБИТ; 1 студент на СУ „Св. Климент Охридски”. Форумът беше предшестван от прочитане на приветствието на Президента на Р България, което направи г-жа Румяна Коларова – Секретар по образованието, науката и гражданското общество на Президента на Р България, бивш Министър на образованието и науката. Бяха огласени и поздравителните адреси до конференцията от Министър-председателя на България Бойко Борисов, Председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева и др. Последва церемония по удостояване на о.з. полк. Юли Георгиев с почетното звание „Професор Хонорис Кауза” на УниБИТ. Към същинския форум студентите пристъпиха с традиционното представяне на Академичната интеракция на проф. д.п.н. Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев „Бяла светлина” (публикувана във вид на учебно пособие по морфология на академичното текстописане), пресъздавайки фрагмента „В НАЧАЛО БЕШЕ СЛОВОТО”, посветен на информационния хиперкод на българската духовност (сцените: папа Адриан – Св. Св. Кирил и Методий; Св. Св. Кирил и Методий – учениците: Св. архиепископ Климент Охридски, Св. епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. Сава и Св. Ангеларий; учениците – княз Борис І). Специален гост бе цигуларката Мария-Румяна Лиркова, свирила на най-прочутите подиуми по света. Студентите поднесоха на Ректора на УниБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев библиографски списък на своите 1561 публикации, направени в универсалния и специализирания научен периодичен печат. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев откри форума с думите: „В качеството ми на дългогодишен ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии ми се е налагало често да произнасям слова по най-различни поводи. Но това слово ме вълнува особено, тъй като съдържа доста информация, която е нетленна част от съвременната информационната среда на България, Европа и света.” Ръководителят на СНО при УниБИТ проф. д.п.н. Александра Куманова в Пленарния си доклад запозна аудиторията с изминатия път от първата Студентска конференция (2005 г.). Тя обърна вниманието на аудиторията на особеностите на форума и обявяването на резултатите от конкурса за най-качествена рецензия на фрагмент от ораторията на УниБИТ „Бяла светлина”. Бяха представени отличените студентски изследвания от предварителното рецензиране, проведено в УниБИТ, НБКМ, БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски” – резултат на експертни КРЪГЛИ МАСИ І-ІІ). „За Ноmo creator – твореца на ИНФОСФЕРАТА – Тезей на постмодерните времена – е предназначена научноизследователската продукция на СНО…” – обобщи проф. д.п.н. Александра Куманова. Последва представяне на отличените с почетни грамоти студенти, докторанти и преподаватели на УниБИТ – награждаване на победителите в конкурса за най-качествена рецензия на фрагмент от ораторията на УниБИТ „Бяла светлина”. Награждаването бе осъществено от Ректора на УниБИТ. Отличените студенти бяха номинирани с екземпляри от „Трудовете на Студентското научно общество”, „Англо-руско-българския речник по библиотечна и информационна дейност” и учебника на УниБИТ „Апостоли на инфосферата”. След това Ректорът на УниБИТ удостои с почетни грамоти и екземпляри от цитираните издания студентите, допринесли за организацията и провеждането на форума. Специално слово – поздравление към УниБИТ и неговите студенти поднесе консултантът на университета по аспектите на естествено-научната проблематика републиканският поливалентен хирург със световна известност проф. д.м.н. д-р Николай Яръмов. По традиция конференцията премина в работа на три секции („Библиотекознание, библиография, книгознание”; „Информационни технологии”; „Културно-историческо наследство”), разпределени в осем КРЪГЛИ МАСИ, посветени основно на проблемите на рецензирането на учебната литература на УниБИТ, въведена в електронното пространство през сайта на университета : (учебника „Апостоли на инфосферата” (С., 2012) – Старшото поколение преподаватели на ДБИ – днес: УниБИТ (КРЪГЛА МАСА ІІІ); учебника „Методика на научните изследвания” (С., 2014) – част І. Философска база на методите на научните изследвания (КРЪГЛА МАСА ІV); учебника „Методика на научните изследвания” (С., 2014) – част ІІ. Категории и процедури на философското и научното мислене (КРЪГЛА МАСА V); учебника „Ризома на инфосферата” (С., 2012) – Ретикуларни рецензии (по стуктурите на библиографската информация: 1. документална; 2. адресна; 3. същностна; 4. видова; 5. функционална; 6. съдържателна; 7. организационна) на съществени за хода на цивилизацията вторичнодокументални явления (ІV-ХVІІ в.) и други библиографски изследвания (КРЪГЛА МАСА VІ) ; Нормативни документи, публикувани на електронните портали на институции и организации (Peтикуларно изследване) (КРЪГЛА МАСА VІІ); проблемни доклади от културно-историческо ни наследство (КРЪГЛА МАСА VІІІ). На всяка от КРЪГЛИТЕ МАСИ – освен експерти – работиха и представители на клуб „Дискусии” при Студентския съвет на УниБИТ. В хода на конференцията бе излъчено най-добро представяне на студентско изследване по критериите: единство на обект – субект – предмет – метод и цел на изследването. С почетна грамота, комплект от „Трудовете на Студентското научно общество” и учебника на УниБИТ „Апостоли на инфосферата” и с почетната титла „Изследовател на Студентското научно общество на УниБИТ” бе удостоена Марияна Матова (студентка от ІІ курс, ред. – спец. ББ). В края на форума бе направено обобщение на резултатите от конкурса „ПАМЕТ: ТОЧНО – КРАТКО – ИЗЧЕРПАТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ” (с класирани 59 определения). На форума бе представено феноменологичното обобщение – Молитва за паметта (запис на диалога между ръководителите на Студентското научно общество при УниБИТ проф. д.п.н. Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев, осъществен по време на предварителното обсъждане на даваните от студентите определения и проведен пред студентите на университета на 23.04.2015 г. (записът е направен от члена на това общество Андреа Пандулис). Водещи на форума бяха председателят на Студентския съвет на УниБИТ, студентката от ІІІ курс – специалност „Информационна сигурност” Станислава Чолова и студенът от ІІІ курс на УниБИТ – специалност „Библиотечно-информационен мениджмънт” (фотография – гл. ас. д-р Добри Бояджиев). По ХІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ „МАГИСТРАЛИ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА – ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ, ПАМЕТ” („HIGHWAYS OF THE CIVILIZATION – INFORMATION, KNOWLEDGE, MEMORY”) е подготвен том ХІ на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”.

СЪДЪРЖАНИЕ