КОГНИТОЛОГИЧНИТЕ КОМПАРАТИВИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИБИТ:

ПАНОРАМА. СТАТИСТИКА. МЕТОДОЛОГИЯ. СИНОПСИС. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (2005-2016 г.)

(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски картини)


Пленарен доклад на ХІІ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ

Провежданата на 20 май 2016 г. традиционна ХІІ Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ – до 30.09.2010 г.: СВУБИТ) „Информация, знание, цивилизация – пътят на човечеството” – „Information, knowledge, civilization – the road of the Mankind” (девиз: „Не по-малко достойно е да опазиш придобитото, от това да го спечелиш” – „Nеc minor est virtus, quam quaerere, parta tueri”) (20.05.2016 г.) (365 доклада: NN 1400-1765, представени от 346 студента, 4 докторанта и 8 преподавателя на УниБИТ; 3 библиотекари, 1 студент на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, участващи в конференцията в екипи и самостоятелно), принадлежи към ежегодните прегледи на научноизследователската и учебнопедагогическата аудиторна и извънаудиторна дейност на университета.

Състоящ се по традиция в Деня на Отворените врати на УниБИТ, днешният форум е посветен на:

- 24 май – национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост;

- 1100 години от Успението на Св. Климент Охридски;

- 200 години от рождението на Екзарх Антим І;

- 140 години от Априлското въстание;

- 60 години Национална комисия на ЮНЕСКО;

- 65 години Държавен библиотекарски институт – Университет по библиотекознание и информационни технологии

Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ е инициаторът и двигателят, осъществяващ конференциите, на които студентите докладват своите научни изследвания.

ISSN 1314-2526

online ISBN 1314-6793Вместо предговор

Съдържание