КОГНИТОЛОГИЧНИТЕ КОМПАРАТИВИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИБИТ : :

ПАНОРАМА. СТАТИСТИКА. МЕТОДОЛОГИЯ. СИНОПСИС. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (2005-2017 г.)

(Към проблема за ризомно-ретикуларното структуриране на информацията : Метасинтез на емпирични научноизследователски картини - хуманитарни измерения)

Пленарен доклад на ХІІI Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ

Провежданата на 19 май 2017 г. традиционна ХІІІ Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ - до 30.09.2010 г.: СВУБИТ) "Информацията като цивилизационен избор - път към всеобщото знание" - "Information as a civilization choice - a path to the universal knowledge" (девиз: "Толкова можем, колкото знаем" - "Tantum possumus, quantum scimus") е с 442 доклада: NN 1766-2207, представени - освен от студентите на УниБИТ - и от 1 докторант, 1 асистент, 2 главни асистента, 2 доктори, 3 доценти доктори, 4 докторанта и 7 професори; 6 библиотекаря, 1 студент на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 2 изследователи от чужбина: от Русия - професор и от Украйна - доктор, принадлежи към ежегодните прегледи на научноизследователската и учебнопедагогическата аудиторна и извънаудиторна дейност на университета. Постепенно тези форуми прерастват в събитие с национално и международно значение.


Пленарен доклад на ХІІI Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ

Провежданата на 19 май 2017 г. традиционна ХІІІ Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ - до 30.09.2010 г.: СВУБИТ) "Информацията като цивилизационен избор - път към всеобщото знание" - "Information as a civilization choice - a path to the universal knowledge" (девиз: "Толкова можем, колкото знаем" - "Tantum possumus, quantum scimus") е с 442 доклада: NN 1766-2207, представени - освен от студентите на УниБИТ - и от 1 докторант, 1 асистент, 2 главни асистента, 2 доктори, 3 доценти доктори, 4 докторанта и 7 професори; 6 библиотекаря, 1 студент на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 2 изследователи от чужбина: от Русия - професор и от Украйна - доктор, принадлежи към ежегодните прегледи на научноизследователската и учебнопедагогическата аудиторна и извънаудиторна дейност на университета. Постепенно тези форуми прерастват в събитие с национално и международно значение.Вместо предговор - Пленарен доклад

Съдържание