Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии = Proceedings of the Student Scientific Society of the State University of Library Studies and Information Technologies (до 30.09.2010: СВУБИТ) : Т. І- / Отг. ред. С. Денчев ; Ред. кол. А. Куманова – глав. ред. … [и др.] ; Състав. А. Куманова, Н. Василев ; Науч. ред. Н. Казански … [и др.] ; Ез. и граф. ред. Н. Василев ; Техн. Ред. В. Велев. – София : За буквите – О писменехь, 2008- .

ISSN 1314-2526

E ISSN 1314-6793 :

Т. І. [Първа-Трета] І-ІІІ Студентски научни конференции / Рец. С. Гълъбова … [и др.]. – 2008. – 612 с. : с ил., табл. Други рец.: М. Младенова, И. Попов, Д. Христозов.

Т. ІІ. [Първа-Четвърта] І-ІV Студентски научни конференции : Избрани публ. / Рец. С. Гълъбова … [и др.]. – 2008. – 652 с. : с ил., табл. Други рец.: М. Младенова, И. Попов, Д. Христозов.

Т. ІІІ. [Първа-Четвърта] І-ІV Студентски научни конференции : The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност. – 2009 (2010). – 886 с. : с ил., табл.

Т. ІV. [Четвърта] ІV Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. С. Василева, С. Бойчева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Техн. ред. Д. Бояджиев … [и др.] ; Рец. С. Гълъбова … [и др.]. – 2009. – 648 с. : с ил., табл. Други техн. ред.: И. Костова, П. Петрова ; Други рец.: М. Младенова, И. Попов, Д. Христозов.

Т. V. [Пета] V Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Л. Цветкова, Т. Тодорова ; Науч. ред. Е. Недева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Рец. М. Младенова … [и др.]. – 2010. – 894 с. : с ил., табл. Други рец.: Д. Христозов, И. Попов, И. Петева, Д. Паргов, И. Павлова. – Юбилейно изд., посв. на 60-год. на Държ. библ. инст., днес: Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технолог.

Т. VІ. [Шеста] VІ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Л. Цветкова, Т. Тодорова ; Науч. ред. Е. Недева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Рец. М. Младенова … [и др.]. – 2011. – 876 [1-64; 1-208 СВ. О. П ИС; 668] с. : с ил., табл. Други рец.: Д. Христозов, И. Попов, И. Петева, Д. Паргов, И. Павлова. – Юбилейно изд., посв. на 60-год. на Държ. библ. инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технолог.

Т. VІІ. [Седма] VІІ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Л. Цветкова, Т. Тодорова ; Науч. ред. Е. Недева ; Ез. и граф. ред. Б. Апостолова ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2012. – 762 с. : с ил., табл. Други рец.: М. Младенова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова, Д. Паргов. – Юбилейно изд., посв. на 60-год. на Държ. библ. инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технолог.

Т. VІІІ. [Осма] VІІІ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Т. Тодорова ; Рец. И. Янкова и др. – 2013. – 672 с. : с ил., табл. Други рец.: М. Младенова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова, Д. Паргов. – Юбилейно изд., посв. на: 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. о. Паисий Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански и 60-год. на Ректора на Унив. по библиотекознание и информ. технолог. проф. д.ик.н. С. Денчев.

Т. ІХ. [Девета] ІХ Студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Н. Василев … [и др.] ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2014. – 136 с. : с ил., табл. Други ред.: М. Младенова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова, Д. Паргов. – Юбилейно изд., посв. на: 610-год. от кончината на Св. Патриарх Евтимий (1325-1404) ; 60-год. на Ректора на Унив. по библиотекознание и информ. технолог. проф. д.ик.н. С. Денчев.

Т. Х. [Десета] Х Юбилейна студентска научна конференция / Зам.-глав. ред. Н. Василев … [и др.] ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2015. – 330 с. : с ил., табл. Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова. – Юбилейно изд., посв. на 1150-год. от Покръстването на българите.

Т. ХІ. [Единайста] ХІ Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. ред. Н. Василев ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2016. – 618 с. : с ил., табл., сх. Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова. – Юбилейно изд., посв. на 1150-год. от Покръстването на българите.

Т. ХІІ. [Дванайста] ХІІ Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. ред. Н. Василев ; Науч. ред. К. Александрова и др. ; Рец. И. Янкова … [и др.]. – 2017. – 522 с. : с ил., табл., сх. Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Петева, И. Павлова. – Юбилейно изд., посв. на 1150-год. от Покръстването на българите.

Т. ХІІІ. [Тринайста] ХІІІ Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. ред. Н. Василев ; Рец. И. Петева … [и др.]. – 2018. – 750 с. : с ил., табл., сх. Други рец.: И. Янкова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Павлова.

Т. ХІV. [Четиринайста] ХІV Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. ред. Н. Василев ; Рец. И. Петева … [и др.]. – 2019. – 1124 с. : с ил., табл., сх. Други рец.: И. Янкова, Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Павлова, Х. Богова.

Т. ХV. [Петнайста] ХV Юбилейна Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. ред. Н. Василев ; Рец. И. Петева … [и др.]. – 2020. – 1062 с. : с ил., табл., сх. Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Павлова, Т. Тренчева, Х. Богова.

Т. ХVІ. [Шестнайста] ХVІ Студентска научна конференция / Обща, ез., науч. и граф. ред. Н. Василев ; Науч. ред. К. Александрова и др. ; Рец. И. Петева … [и др.]. – 2021. – 1320 с. : с 90 ил., 9 табл., 15 гр., 14 сх., 2 к. Други рец.: Ж. Стоянов, Д. Христозов, И. Павлова, Т. Тренчева, Х. Богова.Представяне

Съдържание