ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО

НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО

И НЕГОВИТЕ І-ІV КОНФЕРЕНЦИИ – 

ЗА ТОМ ІІ: ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Том ІІ на Трудовете на Студентското научно общество (СНО) при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) е замислен като Избрани публикации на появилите се (публикации) сред свода от обнародваните научноизследователски работи на младите автори за хронологичния отрязък от проведените четири Студентски научни конференции на университета  (: І-ІV), пръснати в различни издания и в електронното пространство.ISSN 1313-4566

online ISSN 1314-6793Вместо предговорСЪДЪРЖАНИЕ