КОГНИТОЛОГИЯ  НА  КОМПАРАТИВИСТИЧНАТА  ТЕРМИНОЛОГИЯ

ПО  БИБЛИОТЕЧНА  И  ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ:

 

ъм проблема за създаването на речник на английски, руски и български език)*

През 2005 г. преподавателите и студентите от УНИБИТ, наблюдаващи системно информационния документален поток, включиха в учебно-педагогическия процес появилия се първи в света англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност:

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = English – Russian Dictionary of Library and Information Terminology / Сост. и рук. проекта Дж. Ричардсон (США); Под ред. Э. Р. Сукиасяна, В. В. Зверевича (Россия). – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 268 с.

В този процес, разпрострял се с трудоемкия и времеемкия си технологичен цикъл по полиграфското му изпълнение и през 2010 г., взеха участие общо 421 студенти, участници в ежегодните студентски научни конференции на университета.

Направеният през 2005-2009 г. ръкописен и компютърен препис и превод на български език в България за целите на учебно-педагогическия процес на УНИБИТ на „Англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност = EnglishRussian Dictionary of Library and Information Terminology  (СПб., 2005), след многократните уточнения в текста, въведени в близко сътрудничество с българските специалисти (вж: по-долу), бе представен в работен порядък през пролетта на 2009 г. на създателите за изданието от 2005 г.: проф. Джон В. Ричардсън, д-р Ирина Л. Линден, проф. д-р Едуард Р. Сукиасян, Виктор В. Зверевич.

В процеса на съзряването на идеята за подготовката на корпуса на превода на „Англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност = EnglishRussian Dictionary of Library and Information Terminology  (СПб., 2005) на български език проф. Джон В. Ричардсън и г-н Виктор В. Зверевич подготвиха през 2009 г. специални предговори за публикацията на УНИБИТ.

В редица беседи и писма, осъществени в резултат на близкото творческо сътрудничество през годините с д-р Ирина Л. Линден, проф. д-р Едуард Р. Сукиасян и проф. д.т.н. Яков Леонидович Шрайберг, се уточниха детайлите на публикацията (2009 г.).

Пристъпвайки към финализирането през 2009 г. на новото издание и структурирането му през 2010 г. във вид на три паралелни изоморфни версии – в три книги (вж: по-долу), – българските специалисти (вж: по-долу), участвали в създаването, редактирането и консултирането по превода на български език на фиксираната терминология на английски и руски език и подготовката за печат на посочените версии (руско-българо-английска и българо-англо-руска), се обединиха около мнението, съпътстващо ги през целия период по създаването на това издание, продължил повече от пет години.

Публикуването на трите версии на този триезичен речник във вид на три книги – в качеството на Том ІІІ на Трудовете на СНО при УНИБИТ  е основание изданието да притежава – освен традиционния ISSN (като периодично издание) – и ISBN (като книга).

 ISSN 1314-2526

online ISSN 1314-6793

ISBN 978-954-8887-93-9

online ISBN 978-954-2946-27-4Вместо предговор


COGNITOLOGY OF THE COMPARATIVISTIC TERMINOLOGY OF LIBRARY AND INFORMATION TERMINOLOGY


СЪДЪРЖАНИЕ