ЗА ТОМ ІV НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО

ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Том ІV на Трудовете на Студентското научно общество (СНО) при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) е замислен като изцяло посветен на ІV Студентска научна конференция  и изложба на СНО при СВУБИТ „Информация – личност – знание” – „Informationpersonknowledge” (16.05.2008 г.).

Същинската част на Том ІV (публикации на студенти под NN 290-374) се  открива с уводните думи на отговорния редактор на изданието – Ректора на СВУБИТ проф. Стоян Денчев „Информацията като обществена ценност”, прозвучали за първи път по време на Пленарното заседание на ІV Студентска научна конференция и изложба на СНО при СВУБИТ „Информация – личност – знание” – „Informationpersonknowledge” (16.05.2008 г.).

Разделът „Синтез” чрез публикацията на проучването „Информационна картина на феномена „личност”: Социално-психологически и онтологичен дискурс (Емпирично изследване и теоретично обобщение на СНО при СВУБИТ)” и отразява достигнатата дедукция в резултат на изследването на емпиричния свод от определения, дадени по време на протеклия конкурс на ІV Студентска научна конференция и изложба на СНО при СВУБИТ „Информация – личност – знание”, състоял се в даване на ТОЧНО – КРАТКО – ИЗЧЕРПАТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ на феномена „личност” (самите определения – във вид на самостоятелен раздел с цит. назв. – са публ.  в края на основния корпус на наст. том – вж:  с. 457-478).

 ISSN 1313-4566

online ISSN 1314-6793Вместо предговорСЪДЪРЖАНИЕ