ЗА ТОМ V НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО

ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

На 22 май 2009 г. в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии се състоя V Студентска научна конференция и изложба на университета на тема „ИНФОРМАЦИЯ – ЦЕННОСТИ – ОБЩЕСТВО” („INFORMATION – VALUES – SOCIETY”).

Форумът бе посветен на националния празник на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май и на 130-годишнината от приемането на Търновската конституция.

В трите секции на конференцията бяха представени общо 86 доклада

- Библиотекознание, библиография, книгознание (·) (NN 375-419);

- Информационни технологии (··) (NN 420-427);

- Културно-историческо наследство (···) (NN 428-460).

Началните доклади във всяка една от секциите бяха направени в съавторство на студентите (и докторантите) с техните ръководители.

На V Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ бе проведен конкурс за точно – кратко – изчерпателно определение на понятието „ценност, на който бяха отбрани 53 отличили се дефиниции, публикувани в Т. V.

В изданието се представят и данните по обработката на този масив (определение на понятието „ценност”) по възприетата методика за описание на определенията на понятието „личност(ІV Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ: срв.:  Т. ІV: с. 63-76; ). Тук (Т. V) са представени и данните по обработката на масива от определения на понятието „информация(ІІІ Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ: срв.:  Т. І), което като цяло е широкомащабна информационна база за осъществяване на различни проучвания.

В съдържаниего на Т. V на Трудовете на Студентското научно общество при СВУБИТ (Тр. на СНО при СВУБИТ) е достигнато огледално отражение на V Студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ.

За увеличаване на общокултурната представителвост на изданието в него е включен разделът

„Договорености за студентите на СВУБИТ”, в който се съдържат материали от участието на преподаватели на университета в забележителни международни научни форуми на университетите (Санкт Петербург – Русия /16.12.2008 г./ и Рим – Италия /12-15.03.2009 г./).

 


ISSN 1313-4566

online ISSN 1314-6793


Вместо предговорСЪДЪРЖАНИЕ