ЗА ТОМ VІI

НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

На Проведената на 20 май 2011 г. традиционна VІІ Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ – до 30.09.2010 г.: СВУБИТ) „ИНФОРМАЦИЯТА  –  ФАКТОР,  МИСИЯ,  ИСТИНА”  („THE  INFORMATION  –  FACTOR,  MISSION,  TRUTH”) принадлежи към ежегодните научни прегледи на научноизследователската и учебнопедагогическа аудиторна и извънаудиторна дейност на УНИБИТ – Ден на Отворените врати на университета и е посветен на: 24 май – Национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост; 135-годишнината от Априлското въстание; 100-годишнината от създаването на Съюза на народните читалища в България.

Представените от студентите научни разработки преминават експертизата на видни изследователи от водещите институции на информатизацията у нас, сред които – наред с преподавателите на УНИБИТ – са и специалистите от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Българската академия на науките.

Студентските научни конференции на УНИБИТ са израз на гражданска и творческа кауза за формирането на информационната среда в България като част от общия цивилизационен информационно-комуникативен прецес. Те са проява и на разбирането за неуморно, всеотдайно и постоянно съдействие за изграждането на такова пространство, което е принципно функциониращо без посредници в осъществявани индивидуални информационно-комуникативни актове.

 


ISSN 1314-2526

online ISSN 1314-6793Вместо предговор

Песен на Песните

Стратификация на изследванията на СНО при УНИБИТ - I-VII научни конференции (2005-2011 г.)СЪДЪРЖАНИЕ

Именен показалец

Показалец на рецензираните книги, изследваните произведения и институции

Показалец на изследваните електронни сайтове

Показалец на ключовите думи

Показалец на таблиците

Показалец на схемите

Показалец на илюстрациите