ЗА ТОМ VІII

НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии : Т. І- / Отг. ред. С. Денчев – Т. VІІІ [Осма] VІІІ Студентска научна конференция ; Изд. е посветено на: 250-год. от създаването през 1762 г. от Св. о. Паисий Хилендарски на „История славяноболгарская …”; 200-год. от смъртта на Св. епископ Софроний Врачански и 60-год. на Ректора на Унив. по библиотекознание и информ. технол. проф. д.ик.н. С. Денчев . – София : За буквите – О писменехь, 2013. – 672 с. : с ил. ; табл.

 


ISSN 1314-2526

online ISSN 1314-6793

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ VIII

За том VIII

Именен показалец

Показалец на рецензираните книги, изследваните произведения и институции

Показалец на изследваните електронни сайтове

Ключови думи