ЗА ТОМ IX

НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии : Т. І- / Отг. ред. С. Денчев – Т. ІX [Девета] ІX Студентска научна конференция ;

 


ISSN 1314-2526

online ISSN 1314-6793


СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ IX


Златна христоматия на България