Учебникът по общо библиографознание „Класификационни построения на видовете библиография, библиографската дейност, библиографските указатели и библиографската информация” е посветен на теорията на библиографската форма.

Тази теория е разкрита като проява на формиращата се естествено в хода на историята универсална библиография, явяваща се хуманитарна по подход.

Хуманитарното универсално в библиографската форма е ретикуларното й изражение по структурите на библиографската информация: 1. Документална – 2. Адресна – 3. Същностна – 4. Видова – 5. Функционална – 6. Съдържателна – 7. Организационна.

В Увода е показана морфологията на библиографията (нейната ментална форма) като феномен на хуманитарната библиография по подход (в съответствие с хуманитарната библиография по предмет – съдържание). Тук е дадена методологичната постановка на въпроса в синтез.

В основното изложение се разкрива структурообразуването в библиографознанието. В центъра на вниманието тук са класификационните построения на видовете библиография, библиографската дейност, библиографските указатели и библиографската информация. Осъществен е концептуален синтез по подход на хуманитарното познание. Това е сърцевината на теоретичната морфология на хуманитарната библиография по подход. Дадени са сравнителни картини на класификационните построения на библиографията във връзка с генезиса на теорията й в: Западна Европа през ХVІІІ-XXI в.; англо-американските библиографоведски традиции; централно- и източноевропейската библиографоведска мисъл (ХІХ-ХХІ в.). Показана е съотносимостта на концепциите, формирани на латиница и на кирилица.

Възловият библиографоведски и метабиблиографски проблем за изграждането на евро-американската информационната ризома на библиографията е описан в съотнасянето на: 1. кардиналата „немска линия” в библиографските класификации („базисно-регистрационна – адресно-селекционна библиография”) с 2. множеството други, пресичащи я, частично съвпадащи с нея и противостоящи й линии на класификационни библиографоведски концепции …

В Заключението е поднесено синтезирано обобщение на проблема за информационната планетарна ризома в когнитологичен ключ. Разкрито е нивото на вторичнодокументално обезпечаване на научноизследователската работа чрез инструментариума на библиографската морфология като проява на интерактивния трансформатизъм на инфосферата.

Учебникът е снабден със списъци на: цитираната литература (321 ном. назв.); схемите (19 ном. назв.), илюстрациите (42 ном. назв.) и съкращенията, съпътсващи неговото изложение, както и с Именен показалец, Географски показалец, Предметен показалец, Показалец на заглавията.АНОТАЦИЯКЛАСИФИКАЦИОННИ ПОСТРОЕНИЯ НА ВИДОВЕТЕ БИБЛИОГРАФИЯ, БИБЛИОГРАФСКАТА ДЕЙНОСТ, БИБЛИОГРАФСКИТЕ УКАЗАТЕЛИ И БИБЛИОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИЯ