[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Comp. J. V. Richardson ... [и др.] ; Managing ed. S. Denchev ; Ed.-in-chief A. Kumanova ; Ed. board R. Burger ... [и др.] ; Graph. еd. N. Vasilev ... [и др.] ; Techn. еd. N. Vasilev, V. Stefanova ; Rev. F. Mainhard ... [и др.]. [2] The Russian–Bulgarian–English dictionary of library and information terminology = Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна дейност / Сост. Э. Р. Сукиасян ... [и др.] ; Отв. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Редкол. Р. Бургер ... [и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. Майнхард ... [и др.]. [3] The Bulgarian–English–Russian dictionary of library and information terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав. А. Куманова ... [и др.] ; Отг. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Ред. кол. Р. Бургер ... [и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. Майнхард ... [и др.]. – Ново ел. изд. – София : За буквите – О писменехь, 2017. – 818 с. – (Факлоносци ; ХVІІІ) Други състав.: А. Куманова, Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, Д. В. Ричардсън ; Други ред.: Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова ; Други граф. ред.: Б. Николова, Б. Апостолова ; Други рец.: Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. Юбил. изд., посветено на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии.Е ISBN 978-619-185-276-5 Публ. в: .Съдържа: 1) (с. 15-15) Куманова, А. Ново електронно издание на речника (2017 г.). 2) (с. 21-25) Куманова, А. Новое электронное издание словаря (2017 г.). 3) (с. 27-31:) Кumanova, А. New electronic edition of the dictionary (2017). 4) (с. 33-35:) Денчев, С. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна дейност на ХХІ в. (Уводни думи на отговорния редактор). 5) (с. 37-39:) Denchev, S. First trilingual dictionary of library and information terminology of the XXI century (Foreword by the Editor-In-Chief). 6) (с. 41-80:) Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна дейност : За настоящото издание (Предисловие на главния редактор и съставител). 7) (с. 81-85:) Василев, Н. Дейксис на речника (Слово на езиковия редактор). 8) (с. 87-91:) Vаsilev, N. Deixis of the dictionary (Word from the linguistic editor). 9) (с. 93-94:) Richardson, J. V. Foreword. 10) (с. 95-97:) Зверевич, В. В. От редактора на изданието от 2005 г. за изданието от 2009 г. 11) (с. 99-107:) Ричардсон, Дж. В. Предисловие составителя и руководителя проекта издания 2005 г. 12) (с. 103-114:) Сукиасян, Э. Р. Предисловие издания 2005 г. 13) (с. 115-118:) List of the English Abbreviations 14) (с. 119-122:) Списък на използваните съкращения на английски език, преведени на български. 15) (с. 123-124:) Списък на използваните съкращения на български език. 16) (с. 125-128:) Список использованных сокращений.Ново електронно издание на речника (2017 г.)


Новое электронное издание словаря (2017 г.)


New electronic edition of the dictionary (2017)


Съдържание