Издание на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Куманова, Александра. NOVUM PARADIGMA INFINITAS : формите на тривиума: библиотеко-библиографо-книгознание в триадата: адресат – библиотека – документ и триединството: наука – практика – образование (От жреца на Аркаим, през планетарния поглед на библиотекаря на Пергам и Александрия и предметното мислене на библиотекаря на Шпицвег до постмодерната некласическа менталност на съвременния библиотекар) : компендиум / Александра Куманова ; ред. Стоян Денчев – науч. ред. ... [и др.]; предг. и рез. Александра Куманова ; епилог Красимира Александрова ; рец. Венцислав Велев ... [и др.] ; графики Соня Спасова = NOVUM PARADIGMA INFINITAS : the forms of trivium: library-bibliography-book science in the triad: user – library – document and three unity: science – practice – education (From the priest of Arkhaim, through the universal view of the librarian in Pergamum and Alexandria, and the subject thinking of the librarian of Spitzweg to the postmodern neoclassic mentality of the modern librarian) : compendium / Alexandra Kumanova ; ed. Stoyan Denchev – sci. ed. ... [и др.] ; pref. and summary Alexandra Kumanova ; epilogue Krasimira Alexandrova ; rev. Ventsislav Velev ... [и др.] ; prints Sonya Spasova. – София : Нац. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2020. – 244 с. : с ил., сх., табл.

Други ред.: Николай Василев, Никола Казански, Анджела Кенън, Марианна Соколова, библиогр. ред. Красимира Александрова, Диана Ралева, Силвия Филипова, Марияна Максимова. – Други рец.: Ирина Линден, Милен Куманов. – Именен показалец, топонимен показалец.

Юбил. изд., публикувано в навечерието на 120-год. от рожд. на проф. Тодор Боров (30 януари 1901 – 27 май 1993) и 80-год. от основаването на Българския библиографски институт – 22 март 1941 г., посветено на 70-год. от придобиването на статута „държавна” на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – 23 януари 1950 г. и 70-год. от създаването на Държавния библиотекарски институт – днес Унив. по библиотекознание и информ. технолог. – 1 ноември 1950 г. = Jubilee edition, published on the eve of 120-th anniversary of Professor Todor Borov (30 January 1901 – 27 May 1993) and 80-th anniversary of the Bulgarian Bibliographic Institute – 22 March 1941, dedicated to 70-th anniversary of the acquisition of state statute of the National Library St. St. Cyril and Methodius – 23 January 1950 and 70-th anniversary of the establishing of the State Library Institute – today: University of Library Studies and Information Technologies – 1 November 1950.

ISBN 978-619-239-439-4

ISBN 978-619-239-446-2 (e-book, pdf)

База на ел. б-ка UNIVERSALICA.


Издание
Издание на Столична библиотека

Куманова, Александра. NOVUM PARADIGMA INFINITAS : формите на тривиума: библиотеко-библиографо-книгознание в триадата: адресат – библиотека – документ и триединството: наука – практика – образование (От жреца на Аркаим, през планетарния поглед на библиотекаря на Пергам и Александрия и предметното мислене на библиотекаря на Шпицвег до постмодерната некласическа менталност на съвременния библиотекар) : компендиум / Александра Куманова ; ред. Стоян Денчев – науч. ред. ... [и др.] ; предг. и рез. Александра Куманова ; епилог Красимира Александрова ; послеслов Юлия Цинзова ; рец. Венцислав Велев ... [и др.] ; графики Соня Спасова. = NOVUM PARADIGMA INFINITAS : the forms of trivium: library-bibliography-book science in the triad: user – library – document and three unity: science – practice – education (From the priest of Arkhaim, through the universal view of the librarian in Pergamum and Alexandria, and the subject thinking of the librarian of Spitzweg to the postmodern neoclassic mentality of the modern librarian) : compendium / Alexandra Kumanova ; ed. Stoyan Denchev – sci. ed. ... [и др.] ; pref. and summary Alexandra Kumanova ; epilogue Krasimira Alexandrova ; afterword Yulia Tsinsova ; rev. Ventsislav Velev ... [и др.] ; prints Sonya Spasova. – Ново изд. – София : Столична библ., 2020. – 246 с. : с ил., сх., табл.

Други ред.: Николай Василев, Никола Казански, Анджела Кенън, Марианна Соколова, библиогр. ред. Красимира Александрова, Диана Ралева, Силвия Филипова, Марияна Максимова. – Други рец.: Ирина Линден, Милен Куманов. – Именен показалец, топонимен показалец.

Юбил. изд., публикувано в навечерието на 120-годишнината от рождението на професор Тодор Боров (30 януари 1901 – 27 май 1993) и 80-годишнината от основаването на Българския библиографски институт – 22 март 1941 г., посветено на 90-годишнината от изработването на първия Правилник на Столична библиотека и основаването на нейните каталози: Инвентарен, Основен, Азбучен и Предметен = Jubilee edition, published on the eve of 120-th anniversary of Professor Todor Borov (30 January 1901 – 27 May 1993) and 80-th anniversary of the Bulgarian Bibliographic Institute – 22 March 1941, dedicated to 90th anniversary of the first Statutes of the Sofia City Library and its catalogs: Inventory, Main, Alphabetic and Subject. /p>

ISBN 978-619-239-440-0

ISBN 978-619-239-441-7 (e-book, pdf)

База на ел. б-ка UNIVERSALICA.


Издание