Куманова, Александра. Методика на научните изследвания : Учебник. Ч. 1, Терминосистема / Науч. ред. Н. Василев ; Ред. Р. Василева ; Рец. С. Денчев, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 246 с. : със сх., ил. Въпроси за проверка. – Библиогр.: 71 ном. назв. – Именен показалец, предм. показалец. Юбил. изд., посв. на 1150-год. от Покръстването на българите.

ISBN 978-619-185-057-0

База на ел. б-ка UNIVERSALICA.

Публ. и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014; 2018): .

Епигр.: „Теорията е съкровище, на което ключът е практиката.” – Томас Фулър ; „Това, което не е истина, не е наука.” – Ю. М. Лотман ; „Знанието прави човека това, което той знае.” – Упанишади ; „Този, който се старае да проникне в Градината на философите без ключ, напомня на човек, който иска да ходи без помощта на нозете си.” – Michael Maier.

Съдържа:

1) (с. 9-28:) Предговор (Проблеми на терминосистемата на методиката на научните изследвания);

2) (с. 29-118:) І. Модул: Основни термини: Панорама (Теми 1-4): Тема 1. Философска база на методите на научните изследвания (Терминосистема); Тема 2. Структура на научното изследване (Терминосистема); Тема 3. Знаниева структура на научното изследване (Терминосистема); Тема 4. Философско-информационна картина на света и научното изследване (Терминосистема).Методика на научните изследвания”