МЕТОДИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Резюме

В учебника по дисциплината „Методика на научните изследвания. Ч. І” е представена панорама на модул „Основни термини”. Във вид на системен комплекс се третират 54 взаимообусловени понятия и техни производни, формирани в хода на развитие на научното мислене. В четири взаимосвързани теми, обособени в раздели, е структуриран материалът: 1. Философска база на методите на научните изследвания; 2. Структура на научното изследване; 3. Знаниева структура на научното изследване; 4. Философско-информационна картина на света и научното изследване. Всяка от четирите теми (раздели) е предшествана от ключови думи и синопсис, представени на български и английски език. Основните положения са разкрити и чрез схеми, рисунки, илюстрации. Изданието е снабдено с Библиографски списък на литература, Именен и Предметен показалец. Поместен е примерен списък с въпроси за проверка, придружен с лист за отговори N 1 и посочване на броя на точките. Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи основите на информационното моделиране.

METHODS OF SCIENTIFIC STUDIES

Abstract

In the manual on the subject “Methodic of the scientific studies. P. I” is presented the an overview of the module “Basic terms”. In a mode of system complex are treated 54 interdependent notions and their derivatives, shaped in the course of development of the scientific thinking. In four interconnected subjects, divided into parts, the material is structured as follows: 1. Philosophical basis of the methods of scientific research; 2. Structure of the scientific research; 3. Knowledge structure of the scientific research; 4. Philosophical-information picture of the world and scientific research. Each of the four subjects (parts) is preceded by keywords and synopsis, presented in Bulgarian and English. The principal ideas are revealed also by schemes, drawings, illustrations. The edition has a Bibliographic list of literature, Indexes of names and subjects. There is also a model list with questions for testing, along with a list of answers No. 1 and indication of scores.

 


ISBN 978-954-2946-12-0

online ISBN 978-954-2946-55-7

Учебник

Съдържание