ЕЛЕКТРОНННА  БИБЛИОТЕКА„ХУМАНИТАРИАНА“

През 1995 г. проф. Ал. Куманова издава в Санкт Петербург въведения като задължителна литература за подготовка на докторанти по библиотечно-информационния цикъл на знанието и внедрен в системата на висшето образование в Русия и признат за единствен в света курс лекции по хуманитарно знание в две ч., публ. във вид на традиционно изд. (1995 – Санкт-Петербург; 2005 – София) и ново изд.: електронна кн. (2007 – София: Ч. І: 1995; 2007; Ч. ІІ: 2005; 2007; ел. публ.: 2012 на сайта на УНИБИТ: ). Този курс е преподаван днес в УНИБИТ по дисциплините „Библиографски модел на знанието” и „Хуманитарно знание: Световни центрове и национални школи”): Куманова, А. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM] : Библиографовед. исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению : [Ч. I-II] / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий (Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2007. – [1358 с.] (42,1 MB). – Дигитално изд. Ч. I. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографовед. исслед. / С.-Петерб. гос. акад. культуры и искусств (Россия). – Санкт-Петербург, 1995. – 252 с. : 24 сх., 3 табл. – Библиогр. 510 [250 нум. и 260 ненум.] назв. – Кн. е основа на Гл. ІІ. „Соотношение проблем гуманитарного знания и специфики библиографической информации о нем” от дис. изследв. на авт., 1996 г. Ч. ІІ. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии : Библиографовед. исслед. : Курс лекций по общ. библиографоведению / Гос. высш. инст. библиотековедения и информ. технологий (Болгария); С.-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Россия). – София : Гутенберг, 2005. – LXXIX, 417, DCIX с. : 3 граф. форми, 14 сх., 3 табл. – Библиогр. (1244 номер. и 865 неномер. назв. на 20 ез.) – Кн. е основа на Гл. І. „Соотношение проблем систематизации и классификации знания и его отражение в библиографической информормации как интеллектуальной модели мира” от дис. изследв. на авт., 1996 г.) (In Russian)

 


2005 Ч. ІІ ISBN 954-9943-91-7

online ISBN 978-954-2946-28-1

2007 CD Ч. І (СПб., 1995); Ч. ІІ (С., 2005) ISBN 978-954-617-023-1

online ISBN 978-954-2946-28-1 


Введение в гуманитарную библиографию - електронна публ. на изд. "За буквите - О писменехь" (2012) - титулна стр. - срв.: електронна книга на издателство "Гутенберг" на CD (2007)


Трудове - Введение в гуманитарную библиографию - електронна книга на издателство "Гутенберг" на CD (2007)Философи, учени, дейци на културата, представители на художествено-творческата интелигенция, писатели, поети, художници,

които имат съществен принос в областта на хуманитарното знание – знанието за човека.

В единен свод от 160 имена (NN 1-160) на творци от хуманитарната сфера – от древногръцкия философ Талес (Thalēs /ок. 625 – ок. 547 г. пр.н.е./) до съвременния италиански структуралист – семиотик и белетрист Умберто Еко (Eco, Umberto /1932 г./) се изучават сравнително 480 сайта на три езика (за всяка личност се наблюдават по три подбрани сайта – на английски, български и руски езици.ХУМАНИТАРИАНА


ЕЛЕКТРОННИТЕ  БИБЛИОТЕКИ,  СЪЗДАВАНИ  В  УНИБИТ