УМБЕРТО ЕКО В БЪЛГАРИЯ:

Биобиблиография

(Публикации на трудовете му и литература за него)

UMBERTO ECO IN BULGARIA:

Biobibliography

(Publications of his works and literature about him)

ISBN 978-619-160-825-6

online ISBN 978-619-160-825-6


Съставители:

проф. д.п.н. Александра Куманова (предговор)

Мариета Найдова


Роза вечна и безсмъртна

си на всички времена –

от Свети Тома Аквински

до всяка търсеща душа.

19.02.2016


To Umberto Eco

Rose eternal and immortal

of all the time you really are –

from Saint Thomas of Aquinas

to the every soul in quest.

19.02.2016Встъпителни думи

Съдържание