Куманова, Александра. Модел за съставяне на персонални автобиобиблиографии – вторично-документална информационна база на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии : Акад. проф. д.п.н. Александра Куманова : Систематично-хронолог.-азб. автобиобиблиогр. списък на тр. [4038 ном. назв.] : Уч. пособие – практикум по общо библиографознание = Модель составления персональных автобиобиблиографий – вторично-документальная информационная база Студенческого научного общества ГУНИБИТ : Акад. проф. д.п.н. Александра Куманова : Систематически-хронолог.-алфавитный автобиобиблиогр. список тр. : Уч. пособие – практикум по общ. библиографоведению = A model for compilation of personal autobibliographies – secondary documentary information base of the student scientifi c society at ULSIT : Acad. Prof. D.Sc. Alexandra Kumanova : Systematic-chronological-alphabetical autobibliog. list of publ. : Training manual – practical handbook in General bibliogr. / Авт., библиогр. (с. 29-937 ; 1000-1013), епилог (с. 941-977) А. Куманова ; Обща и науч. ред., преамбюл (на бълг. : с. 11-16 ; рус. : с. 17-22 ; англ. ез. : с. 23-28), дейксис (с. 997-999) Н. Василев ; Библиогр. ред. И. Линден ... [и др.] ; Посв.: Бълг. библиогр. инст. „Елин Пелин”(1941-1963), въплътил под началото на … Т. Боров истинния дух на библиогр. култура ; Рец. С. Денчев (послесловие : с. 983-987), Н. Казански (послесловие : с. 989-996). – [4. прераб. и доп. изд.]. – София : За буквите – О писменехь, 2018. – 1040 с. : портр, сх. – (Факлоносци ; ХХІV)

Други библиогр. ред.: К. Александрова (послесловие : с. 979-982), Д. Ралева, С. Филипова, М. Максимова, И. Камбурова. – Биогр. бел. за 10 авт. от 3 държави (България, Русия, САЩ) на бълг., рус., англ. ез. – Информ. ризома. – Предм.-сист. показалец, именен показалец, показалец на епигр., списък на съкр. – Модели на детайлни библиографски описания (с. 765-795) ; Модели на структуриране на показалци (Нишката на Ариадна) (с. 800-937). – Публ. на осн. текст на бълг., рус. и англ. ез. – Библиогр. записи – на ез. на ориг. на публ. – Анот. съдърж. на бълг., рус., англ. ез.Е ISBN 978-619-185-311-3

Публ. в http://www.sno.unibit.bg.Съдържание