ЕЛЕКТРОНННА  БИБЛИОТЕКА „ЕВРИСТИАНА“

Eлектронна библиотека ,,EVRISTIANA” – библиографиране на 495 сайта на  български, руски и английски език – пълнотекстова база данни за 165 (NN 1-165) открития на човечеството, представени чрез единна периодизация: Ранни открития (35 000 г. пр. Хр. – XV в.): NN 1-12; Епоха на Великите географски открития (XV-XVII в.): NN 13-29; Епохата на Просвещението (ХVІІ-ХVІІІ в.): NN 30-61; Светът през ХІХ в.: NN 62-93; Съвременният свят (ХХ-ХХІ в.): NN 94-155; Науката в началото на XXІ в.: NN 156-165 – библиография; списък на носителите на Нобелова наградамера; именен показалецЕВРИСТИАНА