Куманова, Александра. Методика на научните изследвания : Учебник. Ч. 1, Терминосистема / Науч. ред. Н. Василев ; Ред. Р. Василева ; Рец. С. Денчев, Н. Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 246 с. : със сх., ил. Въпроси за проверка. – Библиогр.: 71 ном. назв. – Именен показалец, предм. показалец. Юбил. изд., посв. на 1150-год. от Покръстването на българите.

ISBN 978-619-185-057-0

База на ел. б-ка UNIVERSALICA.

Публ. и във вид на ел. кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014; 2018): .

Епигр.: „Теорията е съкровище, на което ключът е практиката.” – Томас Фулър ; „Това, което не е истина, не е наука.” – Ю. М. Лотман ; „Знанието прави човека това, което той знае.” – Упанишади ; „Този, който се старае да проникне в Градината на философите без ключ, напомня на човек, който иска да ходи без помощта на нозете си.” – Michael Maier.

Съдържа:

1) (с. 9-28:) Предговор (Проблеми на терминосистемата на методиката на научните изследвания);

2) (с. 29-118:) І. Модул: Основни термини: Панорама (Теми 1-4): Тема 1. Философска база на методите на научните изследвания (Терминосистема); Тема 2. Структура на научното изследване (Терминосистема); Тема 3. Знаниева структура на научното изследване (Терминосистема); Тема 4. Философско-информационна картина на света и научното изследване (Терминосистема).Методика на научните изследвания.Ч. І. ТерминосистемаКуманова, Александра. Методика на научните изследвания : Ч. 2, Праксиология. Кълбото на Ариадна (Информационна роза) : Метод на обучение „А. Куманова – Н. Василев” за целите на библиотечната (каталожната) библиогр. : Учебник / Александра Куманова, Николай Василев – авт., библиог., предг., визуализация, рез. ; Николай Василев – обща и науч. ред. ; експертна ред. Леонид Джахая … [и др.] ; библиогр. ред. Красимира Александрова … [и др.] ; справочно-информ. ред. Венцислав Велев … [и др.] ; граф. Соня Спасова ; рец. Стоян Денчев, Никола Казански, Стефка Илиева = Methods of the scientific research : P. II. Praxiology. Ariadne’s clew (Information rose) : Method of training (A. Kumanova – N. Vasilev) with the purpose of library (catalog) bibliography : Manual / Alexandra Kumanova, Nikolay Vasilev – аuth., bibliogr., pref., visualization, abstract ; Nikolay Vasilev – gen. and sci. ed. ; expert ed. Leonid Djakhaia … [и др.] ; bibliogr. ed. Krasimira Aleksandrova … [и др.] ; ref.-inform. ed. Ventsislav Velev … [и др.] ; print Sonya Spasova ; rev. Stoyan Denchev, Nikola Kazanski, Stefka Ilieva. – София : За буквите – О писменехь, 2021. – [232:] І-ХLII + 190 с. : с 2 ил., 8 сх. – Именен показалец. – (Факлоносци ; ХХХ) Други експертни ред.: Руджеро Гиляревски, Ирина Линден, Фредерик Ч. Линден. – Други библиогр. ред.: Диана Ралева, Силвия Филипова, Марияна Максимова, Любов Йовинска. – Други справочно-информ. ред.: Калин Стоев, Нина Дебрюне, Владимир Манчев, Надежда Томова, Тина Петрова, Деница Младенова, Илиян Барзев.

ISBN 978-619-185-483-7

ISBN 978-619-185-484-4 online (e-book, pdf)

База на е-б-ка UNIVERSALICA.

Юбил. изд., посветено на 1340 г. от първото споменаване на държавата България – на Шестия Вселенски събор в Цариград (681); 1195 г. от рожд. на Св. равноапостол Константин- Кирил Философ (826-869) – създателят на глаголицата и първостроителят на бълг. книжовен ез. и славянската литература; 200 г. от рожд. на Георги С. Раковски (1821-1867) – нац. революционер, пряк участник, стратег и ръководител на революционните борби през епохата на Бълг. нац. възраждане, воевода, идеолог, военачалник, демократ, издател, писател, публицист, етнограф, географ, историк, историограф, етимолог; 120 г. от рожд. на последния бълг. енциклопедист проф. Тодор Боров (1901-1993) – библиограф, литературовед и културолог, първопроходец в именуването и прилагането (1937) на метода на информационните решетки в навечерието на планетарния информационен бум; 80 г. от създаването на Бълг. библиогр. инст. „Елин Пелин” (1941-1963) = Jubilee ed., dedicated to 1340 years from the first reference of the state Bulgaria – on the Sixth Ecumenical Council of Constantinople (681); 1195 anniversary of St. Equal-to-the-Apostles Constantin Cyril the Philosopher (826-869) – The creator of the Glagolitic script and of the Bulgarian literary language and Slavonic literature; 200 anniversary of Georgi S. Rakovski (1821-1867) – national revolutionary, participant, strategist and leader of the revolutionary struggles during Bulgarian National Revival, voevode, ideologist, military leader, democrat, publisher, writer, publicist, ethnographer, geographer, historian, historiographer, etymologist; 120 anniversary of the last Bulgarian encyclopedist Prof. Todor Borov (1901-1993) – bibliographer, literary critic and culturologist, pioneer in the elaboration and implementation (1937) of the method of information screens in the eve of the universal information explosion; 80 anniversary of Bulgarian Bibliographic Institute Elin Pelin (1941-1963).Методика на научните изследвания. Ч. ІІ. Праксиология

Методика на научните изследвания : Ч. 1, Терминосистема : Учебник / Александра Куманова ; науч. ред. Николай Василев ; ред. Румелина Василева ; рец. Стоян Денчев, Никола Казански. – София : За буквите – О писменехь, 2014. – 246 с. : с 4 сх., 7 рис., 1 ил. Въпроси за проверка. – Библиогр.: 71 ном. назв. – Именен показалец, предм. показалец. Юбил. изд., посв. на 1150-год. от Покръстването на българите. Уч. е създаден по проект „Разработване на система за управление на знанията във Факултета по информационни науки на УниБИТ” – Договор: BG051РО001-4.03.04-0066. Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, съфинансирани от европейския социален фонд на Европейския съюз.

ISBN 978-619-185-057-0

База на е-б-ка UNIVERSALICA.

Публ. и във вид на е-кн. в изд. „За буквите – О писменехь” (2014; 2018) .