„За всяка работа си има майстори.”Посвещава се на

1340 години от първото споменаване на държавата България – на Шестия Вселенски събор в Цариград (681);

1195 години от рождението на Св. равноапостол Константин-Кирил Философ (826-869) – създателят на глаголицата и първостроителят на българския книжовен език и славянската литература;

1155 години от рождението на цар Симеон І Велики (866 – ?) – българският цар и книжовник, управлявал Първата българска държава (893-927),

когато се стига до най-голямото териториално разширение на България в цялата й история и страната ни се превръща тогава в най-силната държава на Източна Европа, чийто културен разцвет по-късно е наречен „Златен век на българската култура”;

1135 години от началото на разпространението на славянската писменост в България (885), когато у нас пристигат учениците на Св. Св. Кирил и Методий – Св. архиепископ Климент Охридски, Св. епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. Ангеларий и Св. Сава, наречени Св. Седмочисленици;

155 години от рождението на проф. Васил Николов Златарски, историк – медиавист (1866-1935);

155 години от рождението на проф. Михаил Георгиевич Попруженко, историк, палеограф и българист, член на БАН (1866-1944);

110 години от рождението на чл.-кор. Александър Бурмов, историк (1911-1965)

Е-библиотека „ЗЛАТАРИКА” (Справочно-информационна ризома, структурирана от кратки биографични бележки на персоналиите и научни коментари) / Научните коментари направи проф. д-р Милен Куманов* (Институт по история при БАН), които записа интервюиралата го през м. януари – май 2021 г. Цветана Йовчева* (ІІ курс, зад. – спец. ББ); Биографичните бележки на персоналиите с приложения изобразителен материал подготвиха студентите от ІІ зад. курс от специалност „Библиотекознание и библиография”, участвали в проучването: Венета Борисова*, Весела Георгиева*, Дарина Георгиева*, Деница Славова*, Калина Събева*, Мая Ангелова*, Недялко Янков*, Петко Фучалски*, Теодора Димитрова*, Тодор Тошев*, Цветана Йовчева*, Цветелина Стоянова*

3455· ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ:

1. Щрихи към портрета на проф. Васил Николов Златарски ;

2. Българската историческа наука до появата на проф. В. Н. Златарски на историческото поле (Текст, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3456

· ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ПЕРСОНАЛИИ

3. Учителите на проф. Васил Николов Златарски – проф. Владимир Иванович Ламански (Кратка биографична справка) / Деница Славова ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3457

4. Учителите на проф. Васил Николов Златарски – проф. Василий Григориевич Василевски (Кратка биографична справка) / Дарина Георгиева ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3458

5. Проф. Васил Николов Златарски и проф. Фьодор Иванович Успенски (Кратка биографична справка) / Весела Георгиева ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3459

6. Акад. Никодим Кондаков – руски колега и приятел на проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Мая Ангелова ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3460

7. Проф. Михаил Попруженко – руски колега и приятел на проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Венета Борисова ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3461

8. Проф. Пьотър Бицилли – руски колеги и приятел на проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Петко Фучалски ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3462

9. Проф. Марин Дринов и проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Цветана Йовчева ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3463

10. Проф. Константин Иречек и проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Калина Събева ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3464

11. Проф. Анастас Иширков – колега и приятел на проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Теодора Димитрова ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3465

12. Проф. Петър Ников – колега и следовник на проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Цветана Йовчева ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3466

13. Проф. Петър Мутафчиев – възпитаник, колега и следовник на проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Недялко Янков ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3467

14. Акад. Иван Дуйчев – най-младият следовник на проф. Васил Златарски (Кратка биографична справка) / Цветелина Стоянова ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3468

15. Проф. Васил Златарски през погледа на своята дъщеря (Кратка биографична справка) / Тодор Тошев ; (Научен коментар, бележки и библиография) / Милен Куманов ; записала Цветана Йовчева - 3469Кръгла маса "ЗЛАТАРИКА"