ЕЛЕКТРОНННА  БИБЛИОТЕКА ПСИХОЛОГИКА“

Електронна библиотека ,,PSIHOLOGICA” / Унив. по библиотекознание и информ. технол.; VІІІ Студентска научна конференция (София, 2011) – библиографиране на 240 сайта на български, руски и английски език – пълнотекстова база данни за 80 (NN 1-80) концепции за личността в психологията, представени чрез единна периодизация (Ранни открития /VІІ в. пр. Хр. – XV в./: NN 1-13; 32; Епоха на великите географски открития /ХV-ХVІІ в./: NN 14-21; Епоха на Просвещението /ХVІІ-ХVІІІ в./: NN 22-32; Светът през ХІХ в.: NN 33-40; Светът през ХІХ-ХХ в.: NN 41-65; Светът през XXІ в.: NN 66-80) – библиография; именен показалец

 ПСИХОЛОГИКА