PEDAGOGIA – е-библиотека на УниБИТ (2022)

Представяният на научната общност е-ресурс представлява моделиране в системно единство на компонентите на модерен справочен информационно-търсещ апарат към e-библиотека PEDAGOGIA чрез използваните е-каталози на библиотеките в България в интердисциплинарния дискурс ПЕДАГОГИКА – МЕДИЦИНА – БИБЛИОГРАФИЯ – ИСТОРИОГРАФИЯ. Разкриването на взаимодействието в педагогическата работа с глухонемите деца е една от сферите на медицинското и педагогическото аспектиране на вниманието към тази, определяна единодушно като особено тежка за социално интегриране група от младото население в детска възраст, която се нуждае от намиране на ефективни инструменти не само за лечение, но и за социологизация. Перспективно е насочването на подобни разработки да се извършва в единство с разкриването на особеностите на детството и психологическо развитие на детето, което е и поставено в центъра на представяния е-ресурс, като погледът чрез продукта е насочен към глухонемите деца от позиция на интегриране на тези деца в социума – една гледна точка, която емблематизира съвременния свят като жизнен до такава степен, до която той може да се погрижи за хората в неравностойно положение. За тази цел е-ресурсът е разработен като пълнотекстова база от данни, изградена като семантичен когнитологичен комплекс, кристализиращ на база на библиографирането в единство на литературата, характеризираща се с осветяване на частни въпроси по проблематиката. Подобен е-ресурс със своя теоретико-праксиологичен модел има подхранваща роля за е-библиотека PEDAGOGIA на Студентското научно общество при УниБИТ.

Задачи на е-ресурса са:

1. Да се разкрият онтологичните особености на детството;

2. Да се опише същността на психическото развитие на детето;

3. Да се изведе информационна картина на педагогическото взаимодействие по линията възрастни – дете.

Проучването е базирано от комплексна методика:

1. Библиографиране и историографиране de visu на достъпните в режим on line публикации по темата на дипломното изследване за период от 50 години (1971-2021 г.).

2. Изучаване de visu на библиографираните и историографираните източници по темата.

3. Семантично и справочно-информационно културолого-феноменологично разкриване на когнитологичен теоретико-праксиологичен модел на взаимодействието в педагогическата работа с глухонемите деца като сфера на медицинското и педагогическото интегриране на вниманието към тази особено тежка за социално интегриране група от младото население.

1. Дипломна работа - ядро на е-библиотеката

2. Презентация на дипломната работа

3. Рецензия на дипломната работа