GRATULATORICA – е-библиотека на УниБИТ (2022)

Настоящият е-ресурс е посветен на библиографския когнитологичен модел на трансформатизма на е-библиотеката на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) „GRATULATORICA”.

Във фокуса на внимание са ретроспективната, текущата, перспективната и проблемно-тематична систематика на изтъкнатата е-библиотека. Е-формите на вторично-документалната информация са най-уплътнените структурирани текстове и знаниевата им ценност е огромна за научното познание, защото съвременната информатизация е високо технологична. Актуалността на е-библиотеката на УниБИТ „GRATULATORICA” произтича и от обстоятелството, че тя е посветена на 300-годишнината от рождението на Св. о. Паисий Хилендарски (1722-1773) и 260-годишнината от създаването на неговата „История славяноболгарская...”, които отбелязваме с особена тържественост през настоящата 2022 г. Личността и делота на йеромонаха вдъхновяват създателите на е-библиотеката и ги изпълват със съзнанието да поднесат на научната общност генерирана система от структурирани информационни фондове, предназначени за е-пространството на УниБИТ през виртуалната страница на подсайта на Университета – тази на Студентското научно общество. Академичната ценност на представения е-ресурс е в това, че той е предназначен да бъде библиографска платформа на ХVIІІ Студентска научна конференция и изложба на УнибИТ с международно участие „Информация – етика – милосърдие” – „Information – ethics – caritas” с девиз: „Не научим ли нищо, то и следващият свят ще е същият като сегашния – с все същите граници и все същите оловни тежести, които трябва да преодоляваме.” – „We choose our next world through what we learn in this one. Learn nothing, and the next world is the same as this one, all the same limitations and lead weights to overcome.” (20.05.2022 г.). Познаването на трансформатизма на библиографските форми – традиционни и електронни – е съществен за теорията, историята и практиката на познанието. Това знание прави по-прецизни оценките на специалистите за битуващите образци.

В центъра на внимание на на моделирането на е-ресурса е структуриране на система от библиографски платформи за е-библиотеката на УниБИТ „GRATULATORICA” в четири взаимно свързани вектора:

- РЕТРОСПЕКТИВЕН систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на членовете на Студентското научно общество при УниБИТ „TABULA GRATULATORUM” (база от данни – София, 20.05.2022 г.);

- ТЕКУЩ информационен ресурс – стенограма и справочен апарат към ежегоден научен форум на Студентското научно общество при УниБИТ: XVІ Студентска научна виртуална конференция и изложба на УниБИТ с международно участие „Информация – информационна среда – идея” (София, 22.05.2020 г.), публикуван през 2021 г. по линия на ХVIІ Студентска научна виртуална конференция и изложба на УнибИТ с международно участие „Информация – интеракции – просветление” – „Information – interactions – enlightenment” (девиз: „Човекът е мярка за всички неща” – „Homo mensura omnium rerum”) (21.05.2021 г.) (335 доклада: NN 3300-3635);

- ПЕРСПЕКТИВЕН информационен канал, предназначен за подхранване на е-библиотека „PAISIADA” (Св. о. Паисий Хилендарски): библиографски списък на публикациите на УниБИТ и литература за тях – библиографска информация, отзиви, рецензии (по базата от данни на Студентското научно общество при УниБИТ);

- ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН информационен канал и принадлежащ му справочен апарат – библиографските и историографски поредици„Трудове на СНО при УниБИТ” и серия „Факлоносци” (Дистанционна галапремиера на Университета – София, 8.04.2021 г.).

Семантичните и справочно-информационните проблеми на вторично-документалното моделиране на генерираните в единство на четирите вектора на изследването: ретроспективен; текущ; перспективен; проблемно-тематичен като модел на трансформатизма на традиционните и електронни форми на УниБИТ, създавани от членовете на Студентското научно общество при Университета, са във фокуса на внимание на е-библиотека „GRATULATORICA”. Изучаването на трансформатизма на библиографските форми в единстно на ретроспективен, текущ, перспективен, проблемно-тематичен информационни канали на моделиране е особено високо достижение на Университета, защото е-библиотека „GRATULATORICA” синтезира многостранен и ефективен библиографски продукт върху СОБСТВЕНИ документални потоци, предназначени за широко използване – не само от студентите на УниБИТ, но и от библиотекари, библиографи и изследователи и в страната, и в чужбина.

Достигането до подобен информационен модел на комплексно универсално мислене с широк профил е особено ценен за съвременните хибридни форми – в това число: и електронни – на съчетаване на елементи от различни информационни системи.

1. Дипломна работа - ядро на е-библиотеката

2. Презентация на дипломната работа