ЕЛЕКТРОНННА  БИБЛИОТЕКА АНТОЛОГИКА“

Електронна библиотека ,,ANTOLOGIKA” / Унив. по библиотекознание и информ. технол.; VІІІ Студентска научна конференция (София, 2012) - ІX Студентска научна конференция (София, 2013).АНТОЛОГИКА (Антологии и антологични форми) Електронна библиотека, създавана в УниБИТ

Антологика : Ел. библиотека, създавана в УниБИТ на база на първоначално отбрани от експертна комисия от Бълг. акад. на науките и Нац. библ. „Св. Св. Кирил и Методий” 400 антологии (по изд.: 1. Литературно-художествени сборници и антологии 1878-1944 : Библиогр. указ. : Т. 1 - / Състав. Кирил Ставрев. – София : Акад. изд. Марин Дринов, 2003. – (БАН. Инст. за лит., Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий. Център за нац. библиогр. Отд. Ретроспективна библиогр.). – Т. 1. Ч. 1. Аналитична част. – 2003. - 907 с. : с ил.; 2. Константинова, Елка: 2.1. Антологии и сборници. // Р е ч н и к на българската литература : Том 1 : А-Д. – София, 1976, с. 33-42; 2.2. „Антология на българската поезия” / Състав. Гео Милев (С., 1925. – 203 с.; 2. изд.: 1940. – 208 с.) // П а к там, с. 42; 2.3. „Антология на българската поезия” / Състав. Камен Зидаров. (С., 1949. – 601 с.) // П а к там, с. 42-43; 2.4. „Антология на българската поезия” (В 2 т.) (С., 1969) (Ред. колегия: Ел. Багряна, Ив. Давидков, Г. Джагаров, П. Динеков, Мл. Исаев, В. Колевски, Ан. Стоянов). // П а к там, с. 43; 2.5. „Антология на новата българска литература” / Състав. Кр. Белев. Кн. І „Български поети” (С., 1940), кн. ІІ „Български писатели” (С., 1940). // П а к там, с. 43; 3. Информационните ресурси на текущата регистационна библиография на България за 2009-2012 г.) от предсавителната извадка от 250 загл. от които 323 студенти участват в отбирането на 39 емблематични за извеждане на концептуалната натовареност на информацията антологии от времето на универсалната енциклопедична антология„Симеоновият сборник” („Светославов изборник”) (Х в.) до ХХІ в. – материя, която тези студенти докладват по време на работата на Кръглата маса „Антологика” (Антологии и антологични форми), състояла се по време на работата на проведената на 18.05.2012 г. VІІІ Студентска научна конференция и изложба „Информация – комуникация – познание” („Information – communication – knowledge”) (планира се работата да продължи и по време на работата на ІX Студентска научна конференция и изложба „Информационна култура: наука – изкуство – религия” („Information culture: science – art – religion”) пред експертите от БАН (доц. д-р Никола Казански, доц. д-р Петър Велчев, гл. ас. Диана Ралева) и НБКМ (Марияна Максимова). // Т р. на Студентското научно общество при УниБИТ (София), Т. VІІІ, 2013, с. 672 с ил.АНТОЛОГИКА

АНТОЛОГИЯ - ЛИРИКА

АНТОЛОГИЯ - ЕПОС 1

АНТОЛОГИЯ - ЕПОС 2

ПРИЛОЖЕНИЯ - ЛИРИКА

ПРИЛОЖЕНИЯ - ЕПОС И ПО ЦЕЛИЯ ТОМ