КОГНИТОЛОГИЯ  НА  КОМПАРАТИВИСТИЧНАТА  ТЕРМИНОЛОГИЯ

ПО  БИБЛИОТЕЧНА  И  ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ:

 

ъм проблемаза създаванетона речник на английски, руски и българскиезик)*

През 2005 г. преподавателите и студентите от УНИБИТ, наблюдаващи системно информационния документален поток, включиха в учебно-педагогическия процес появилия се първи в света англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност:

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = English – Russian Dictionary of Library and Information Terminology / Сост. и рук. проекта Дж. Ричардсон (США); Под ред. Э. Р. Сукиасяна, В. В. Зверевича (Россия). – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 268 с.

В този процес, разпрострял се с трудоемкия и времеемкия си технологичен цикъл по полиграфското му изпълнение и през 2010 г., взеха участие общо 421 студенти, участници в ежегодните студентски научни конференции на университета.

Направеният през 2005-2009 г. ръкописен и компютърен препис и превод на български език в България за целите на учебно-педагогическия процес на УНИБИТ на „Англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност = EnglishRussianDictionaryofLibraryandInformationTerminology  (СПб., 2005), след многократните уточнения в текста, въведени в близко сътрудничество с българските специалисти (вж: по-долу), бе представен в работен порядък през пролетта на 2009 г. на създателите за изданието от 2005 г.: проф. Джон В. Ричардсън, д-р Ирина Л. Линден, проф. д-р Едуард Р. Сукиасян, Виктор В. Зверевич.

В процеса на съзряването на идеята за подготовката на корпуса на превода на „Англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност = EnglishRussianDictionaryofLibraryandInformationTerminology  (СПб., 2005) на български език проф. Джон В. Ричардсън и г-н Виктор В. Зверевич подготвиха през 2009 г. специални предговори за публикацията на УНИБИТ.

В редица беседи и писма, осъществени в резултат на близкото творческо сътрудничество през годините с д-р Ирина Л. Линден, проф. д-р Едуард Р. Сукиасян и проф. д.т.н. Яков Леонидович Шрайберг, се уточниха детайлите на публикацията (2009 г.).

Пристъпвайки към финализирането през 2009 г. на новото издание и структурирането му през 2010 г. във вид на три паралелни изоморфни версии – в три книги (вж: по-долу), – българските специалисти (вж: по-долу), участвали в създаването, редактирането и консултирането по превода на български език на фиксираната терминология на английски и руски език и подготовката за печат на посочените версии (руско-българо-английска и българо-англо-руска), се обединиха около мнението, съпътстващо ги през целия период по създаването на това издание, продължил повече от пет години.

Публикуването на трите версии на този триезичен речник във вид на три книги – в качеството на Том ІІІ на Трудовете на СНО при УНИБИТ  е основание изданието да притежава – освен традиционния ISSN (като периодично издание) – и ISBN (като книга).

 ISSN 1314-2526

online ISSN 1314-6793

ISBN 978-954-8887-93-9

online ISBN 978-954-2946-27-4Вместо предговор


COGNITOLOGY OF THE COMPARATIVISTIC TERMINOLOGY OF LIBRARY AND INFORMATION TERMINOLOGY


СЪДЪРЖАНИЕ


Когнитология на компаративистичната терминология - Текст

Когнитология компаративистической терминологии - Текст

Cognitology of the comparativistic field - Текст[1] The English–Russian–Bulgarian dictionary of library and information terminology = Англо-русско-болгарский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български речник по библиотечна и информационна дейност / Comp. J. V. Richardson ... [и др.] ; Managing ed. S. Denchev ; Ed.-in-chief A. Kumanova ; Ed. board R. Burger ... [и др.] ; Graph. еd. N. Vasilev ... [и др.] ; Techn. еd. N. Vasilev, V. Stefanova ; Rev. F. Mainhard ... [и др.]. [2] The Russian–Bulgarian–English dictionary of library and information terminology = Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна дейност / Сост. Э. Р. Сукиасян ... [и др.] ; Отв. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Редкол. Р. Бургер ... [и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. Майнхард ... [и др.]. [3] The Bulgarian–English–Russian dictionary of library and information terminology = Болгаро-англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав. А. Куманова ... [и др.] ; Отг. ред. С. Денчев ; Глав. ред. А. Куманова ; Ред. кол. Р. Бургер ... [и др.] ; Граф. ред. Н. Василев ... [и др.] ; Техн. ред. Н. Василев, В. Стефанова ; Рец. Ф. Майнхард ... [и др.]. – Ново ел. изд. – София : За буквите – О писменехь, 2017. – 818 с. – (Факлоносци ; ХVІІІ) Други състав.: А. Куманова, Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич, Д. В. Ричардсън ; Други ред.: Ч. Грибъл, И. Л. Линден, П. Полански, Б. Шафнер, Я. Л. Шрайберг, Н. Василев, М. Максимова, Ц. Найденова, С. Бойчева, А. Даскалов, Р. Симеонова, Т. Дерменджиева, Д. Ралева, Б. Николова ; Други граф. ред.: Б. Николова, Б. Апостолова ; Други рец.: Н. Казански, М. Младенова, Д. Христозов, С. Илиева. Юбил. изд., посветено на 70-год. на ЮНЕСКО и 65-год. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии.Е ISBN 978-619-185-276-5 Публ. в: .Съдържа: 1) (с. 15-15) Куманова, А. Ново електронно издание на речника (2017 г.). 2) (с. 21-25) Куманова, А. Новое электронное издание словаря (2017 г.). 3) (с. 27-31:) Кumanova, А. New electronic edition of the dictionary (2017). 4) (с. 33-35:) Денчев, С. Първият триезичен речник по библиотечна и информационна дейност на ХХІ в. (Уводни думи на отговорния редактор). 5) (с. 37-39:) Denchev, S. First trilingual dictionary of library and information terminology of the XXI century (Foreword by the Editor-In-Chief). 6) (с. 41-80:) Куманова, А. Когнитология на компаративистичната терминология по библиотечна и информационна дейност : За настоящото издание (Предисловие на главния редактор и съставител). 7) (с. 81-85:) Василев, Н. Дейксис на речника (Слово на езиковия редактор). 8) (с. 87-91:) Vаsilev, N. Deixis of the dictionary (Word from the linguistic editor). 9) (с. 93-94:) Richardson, J. V. Foreword. 10) (с. 95-97:) Зверевич, В. В. От редактора на изданието от 2005 г. за изданието от 2009 г. 11) (с. 99-107:) Ричардсон, Дж. В. Предисловие составителя и руководителя проекта издания 2005 г. 12) (с. 103-114:) Сукиасян, Э. Р. Предисловие издания 2005 г. 13) (с. 115-118:) List of the English Abbreviations 14) (с. 119-122:) Списък на използваните съкращения на английски език, преведени на български. 15) (с. 123-124:) Списък на използваните съкращения на български език. 16) (с. 125-128:) Список использованных сокращений.Ново електронно издание на речника (2017 г.)


Новое электронное издание словаря (2017 г.)


New electronic edition of the dictionary (2017)


Съдържание