Интеракция - Homo legens


„В НАЧАЛО БЕШЕ СЛОВОТО” (HOMO LEGENS): Акад. Св. интертекстуално представление към ІІІ Студентска науч. конф. „От информация към знание – „From information to knowledge” (18.05.2007 г.) (девиз: „E pluribus unum” – „От многото единото”) (139 докл.: NN 67-205) и V Нац. науч. конф. с междунар. участие „Кирилицата и духовността на Европейската информационна цивилизация” (1.11.2007 г.) / А. Куманова ; Под ред. на Н. Василев. Св. Константин-Кирил Философ и Св. архиепископ Методий (Феноменът на глаголицата и кирилицата) – ЧЕТЯЩИЯТ ЧОВЕК: Диалог с папа Адриан ІІ. Среща с Учениците – Св. Св. Климент, Наум, Сава, Горазд, Ангелеларий. Диалог на Учениците със Св. княз Борис I Покръстител


„БЯЛА СВЕТЛИНА” - LUX ALBA - ОРАТОРИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ. БОЖЕСТВЕН ФЛОРИЛЕГИУМ – ИДИЛИЧЕН ТРИПТИХ