Пораждащият се от ежегодните научни форуми на Студентското научно общество при УНИБИТ интелектуален информационен поток от авторски научни публикации в следните три направления:

  1. Библиотекознание, библиография, книгознание;
  2. Информационни технологии;
  3. Културно-историческо наследство.

Тези научни разработки преминават в учебния и извънаудиторния изследователски процес на университета експертизата на видни учени. Описаното тук прави изключително актуална задачата за екстраполирането в интернет пространството на „Трудовете на Студентското научно общество при УНИБИТ” (Том І-VІ. – София, 2008- /към 2011 г. – 6 тома: публикувани 536 изследвания на студентите; по данни на общата база данни от публикации на студентите и в други универсални и специализирани научни издания количеството на тези публикации е общо: 610 заглавия/) и съпътстващите ги издания (например, серия „Факлоносци” /към 2011 г. – 2 тома/: публикации на учебна литература). Тези публикации са посветени на:

  1. Декодиране на информационния код на българската културно-информационна традиция като част от универсалната световна култура;
  2. Разкриване на ценностния геном на българската култура и духовност като върхово явление на националния гений и част от универсалния интелектуален потенциал на цивилизацията;
  3. Представяне на универсалното човешко знание (хуманитарно /философско-научно/ и естествено-научно /технологично/) и пораждащите се негови научни комплекси (онтологични и терминологични информационни картини /информационен код на нестинарската феноменология, например, и т.н.) чрез изграждане на традиционни и електронни библиотеки, посветени на сравнителното проучване на моделирането на информационните ресурси (структурирани от международните универсални, националните и отрасловите библиографски трасета на знанието и поражданите архимодерни бази данни, фундирани от вторичнодокументалната информация) и електронни сайтове, свързани със специализираната проблематика на трактуване на отделни теми на изследване на български, английски, руски и други езици;
  4. Позициране на ключови за формиране на гражданското самосъзнание на българското общество исторически документи („История славяноболгарская ...” на Св. о. Паисий Хилендарски, например, и т.н.) и подготвянето им във вид на тезаурус за разнообразни сравнителни проучвания на базата на съотнасянето им с актуални съвременни документи за човешките права (Конституция на Р. България; Конституция на САЩ; Декларация за правата на човека на ООН);
  5. Изграждане, систематизиране и структуриране по проблемни научни комплекси на знанието на терминологично-понятийния апарат по библиотечната и информационна дейност като интерактивна полилингвистична система (на български, английски и руски език).

 TABULA GRATULATORUM - Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета, осъществени под научното ръководство или рецензирането на проф. д.п.н. Александра Куманова и под научната редакция на ас. д-р Николай Василев (База от данни) ((3006 названия: 2005-2020 г.)


СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИБИТ - ЕДИНСТВЕНОТО В БЪЛГАРИЯ


КОГНИТОЛОГИЧНИТЕ КОМПАРАТИВИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СНО ПРИ УНИБИТ


TABULA  GRATULATORUM 


СИСТЕМАТИЗИРАН  ХРОНОЛОГИЧНО-АЗБУЧЕН БИБЛИОГРАФСКИ  СПИСЪК НА  ПУБЛИКАЦИИТЕ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СНО  НА  УНИВЕРСИТЕТА


СИСТЕМАТИЗИРАН  ХРОНОЛОГИЧНО-АЗБУЧЕН БИБЛИОГРАФСКИ  СПИСЪК НА  ПУБЛИКАЦИИТЕ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СНО  НА  УНИВЕРСИТЕТА


СИСТЕМАТИЗИРАН ХРОНОЛОГИЧНО-АЗБУЧЕН БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО НА УНИВЕРСИТЕТА


TABULA GRATULATORUM – Систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на членовете на Студентското научно общество на университета


Алманах на УниБИТ - 2020

Ютюб канал на СНО

(www.youtube.com/channel/UCRb-P3ylydHwXGcE-k6gyhg)
Тази интернет страница е реализирана по проект "Създаване и позициониране на интернет портал на Студентското научно общество към УНИБИТ като част от общия сайт на университета, разкриващ нивото на научноизследователското творчество и учебно-педагогическия процес".

ЗА КОНТАКТИ

АДРЕС

София 1784,
бул. "Цариградско шосе" 119

E-MAIL

sno@unibit.bg
unibit@unibit.bg